Tính diện tích của mỗi thửa ruộng

  • 1 Đánh giá

Bài 6: Lớp 5A và lớp 5B nhận chăm sóc hai thửa ruộng có tổng diện tích là 1560 m. Nếu lấy $\frac{1}{4}$ diện tích thửa ruộng của lớp 5A chuyển sang cho lớp 5B chăm sóc thì diện tích chăm sóc của hai lớp bằng nhau. Tính diện tích của mỗi thửa ruộng.

Bài làm:

Bài 6:

Phân số chỉ diện tích thửa ruộng của lớp 5A hơn lớp 5B là:

x 2 = $\frac{2}{4}$ (diện tích thửa ruộng lớp 5A)

Như vậy, nếu xem diện tích thửa ruộng của lớp 5A là 4 phần thì diện tích thửa ruộng của lớp 5B là: 4 - 2 = 2 (phần)

Ta có sơ đồ:

Tính diện tích của mỗi thửa ruộng

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 4 = 6 (phần)

Diện tích ruộng lớp 5A ban đầu là:

1560 : 6 x 4 = 1040 (m)

Diện tích ruộng lớp 5B ban đầu là:

1560 - 1040 = 520 (m)

Đáp số: Lớp 5A: 1040 m

Lớp 5B: 520 m

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021