Tính tuổi của mỗi người

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Tính tuổi hai anh em biết 62,5% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 2 tuổi và 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi.

Bài làm:

Bài 4: Vì 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi.

Nên 100% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 14 tuổi

Vậy hiệu (100% - 62,5%) = 37,5% ứng với:

14 – 2 = 12 (tuổi)

Tuổi anh là:

12 : 37,5 x 100 = 32 (tuổi).

75% tuổi em là:

32 – 14 = 18 (tuổi).

Tuổi em là:

18 : 75 x 100 = 24 (tuổi)

Đáp số: Em 24 tuổi; Anh 32 tuổi

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021