Phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 20, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 20. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trên hình tròn bên đã vẽ bao nhiêu bán kính?

A. 2 bán kính B. 3 bán kính

C. 4 bán kính D. 5 bán kính

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trong một hình tròn:

a. Đường kính dài gấp 2 lần bán kính

b. 2 bán kính tạo thành một đường kính

c. Bán kính bằng một phần hai đường kính

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính chu vi hình tròn có bán kính 1,5cm

a. 4,17 cm b. 9,42 cm

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính chu vi hình tròn có đường kính 2,4 dm

a. 7,536 dm b. 10,072 dm

5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tính diện tích hình tròn có bán kính 1,2 cm

A. 3,768 B. 7,5316 C. 4, 5216 D. 15, 072

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. Tính rồi điền kết quả vào ô trống:

Bán kính3 cm
Đường kính8dm
Chu vi hình tròn
Diện tích hình tròn

7. Đường kính của bánh xe đạp là 65cm. Hỏi người đi xe đạp đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 1000 vòng?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

8. Tính diện tích phần tô màu, biết:

OB = 10 cm; AB = 7 cm

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem