Đáp án phiếu bài tập tuần 35 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Khi viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 có tất cả:

Đáp án đúng: C. 192 chữ số

2. Đặt tính 700 : 2400 ta được:

Đáp án đúng: C. 700 : 2400 = 0,29 (dư 4)

3. Diện tích của hình tròn là:

Đáp án đúng: B. 12,56

4.

a. 12,5% của 30kg bé hơn 30% của 12,5kg (S)

b. 12,5% của 30kg bằng 30% của 12,5kg (Đ)

c. 12,5% của 30kg lớn hơn 30% của 12,5kg (S)

5.

a. 100% > 1 (S)

b. 100% = 1 (Đ)

c. 100% < 1 (S)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. Bài giải:

Nếu 1 người ăn hết số gạo đó thì cần số ngày là: 8 x 50 = 400 (ngày)

Vì ăn hết số gạo đó trong 5 ngày nên có số người ăn là: 400 : 5 = 80 (người)

Số người mới đến thêm là: 80 - 50 = 30 (người)

Đáp số: 30 người

7. Bài giải:

Xe I, xe II, xe III chở số tấn gạo là:

1,3 + 1,4 + 1,8 = 4,5 (tấn)

Trung bình mỗi xe chở số tấn gạo là:

(4,5 +0,3) : 3 = 1,6 (tấn)

Đáp số: 1,6 tấn

8. : (3,6 : 0,9) = 0,17

: 4 = 0,17

= 0,17 x 4

= 0,68

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021