Đáp án phiếu bài tập tuần 21 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Số liệu và biểu đồ đó: D. Số liệu và biểu đồ đều sai

2. Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: D. 612

3. Tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn thứ hai và hình tròn thứ nhất là:

a. 50% (S) b. 25% (Đ)

4. Tỉ số diện tích của hình thang MNCD và hình chữ nhật ABCD là: C.

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

5.

Diện tích hình tam giác vuông ABC là:

40 x 30 : 2 = 600 ()

Diện tích hình thang vuông ACDE là:

(40 + 20) x 30 : 2 = 900 ()

Diện tích khu đất là:

699 + 900 = 1500 ()

Đáp số: 1500

6.

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 560 : 2 = 280 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 280 : (3 + 4) x 3 = 120 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 280 - 120 = 160 (m)

Diện tích của thửa ruộng là: 160 x 120 = 19200 ()

Lượng thóc thu hoạch được số tạ thóc là:

50 x (19200 : 100) = 9600 (kg) = 96 tạ thóc

Đáp số: 96 tạ thóc

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021