Đáp án phiếu bài tập tuần 1 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. a) Đ b) S

2. D. 6 phân số.

Gợi ý : Các phân số lập được là : .

3. a) Đ b) S

Gợi ý : So sánh hai phân số và $\frac{3}{7}$, từ đó tìm được ai có số vở nhiều hơn .

Ta có: = $\frac{10}{15}$

= $\frac{9}{15}$

nên $\frac{2}{3} > \frac{3}{5}$, do đó em có nhiều vở hơn chị.

4. a) S b) S c) Đ

Gợi ý : So sánh hai phân số và $\frac{18}{30}$, từ đó sa sánh được hai lượng gạo đã bán.

Ta có : = $\frac{60 : 20}{100 : 20}$ = $\frac{3}{5}$

= $\frac{18 : 6}{30 : 6}$ = $\frac{3}{5}$

Do đó = $\frac{18}{30}$ , vậy lượng gạo tẻ đã bán bằng lượng gạo nếp đã bán.

5. C.

Gợi ý : Quy đồng mẫu số ba phân số, sau đó sắp xếp các phân số đó theo thứ tự tăng dần.

Ta có: = $\frac{6}{15}$

= $\frac{9}{15}$

= $\frac{10}{15}$

nên $\frac{2}{5} < \frac{3}{5} < \frac{2}{3}$.

Phần II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. a) = $\frac{3}{4}$

= $\frac{15}{20}$

= $15$

= $15 - 13$

= $2$

b) = $\frac{4}{5}$

= $\frac{20}{25}$

= $20$

= $23 - 20$

= $3$

2. Đáp số : 3

Các bước giải :

Quy đồng mẫu số hai phân số và $\frac{5}{6}$. Mẫu số chung là $24$.

Ta có : = $\frac{20}{24}$

Hiệu của hai tử số chính là số phải tìm

= $3$.

3. Đáp số : 6

Các bước giải :

Quy đồng mẫu số hai phân số và $\frac{3}{8}$. Mẫu số chung là $40$.

Ta có : = $\frac{15}{40}$

Hiệu của hai tử số chính là số phải tìm

= $6$.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021