Đáp án phiếu bài tập tuần 19 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1.

a. 2 hình thang (S)

b. 3 hình thang (Đ)

2.

a. 1 hình thang (S)

b. 2 hình thang (Đ)

3. Hình bên có: D. 4 Hình thanig

4. Đổi: 1m 8dm = 1,8m; 12dm = 1,2m; 1m 2cm = 1,02m

Diện tích của hình thang là: (1,8 + 1,2 ): 2 x 1,02 = 1,53 ()

=> Đáp án đúng: C. 1,53m^{2}$

5. Diện tích hình thang MNCD với diện tích hình thang ABCD: D.

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. Đổi 4m 2dm = 4,2m

Diện tích hình thang là: 4,2 x 2,5 = 10,5 ()

Đáp số: 10,5

7.

Hình thang(1)(2)(3)
Tổng độ dài hai đáy4dm68cmm
Trung bình cộng độ dài hai đáy2dm34cmm
Chiều cao0,8dm25cmm
Diện tích1,6

8. Đáy bé của hình thang là:

200 x = 160 (m)

Chiều cao của hình thang là:

160 - 10 = 150 (m)

Diện tích của hình thang là:

(200 + 160) x 150 : 2 = 27 000 ()

Lượng thóc thu hoạch là:

60 x (27000 : 100) = 16200 (kg) = 162 (tạ)

Đáp án: 162 tạ

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021