Phiếu bài tập tuần 29 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 29, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 29. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Viết chữ số thích hợp vào ô trống

2. Nối các phân số bằng nhau

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Phần thập phân của số 20,09 có:

A. 9 phần mười

B. 0 phần trăm, 9 phần mười

C. 0 phần mười, 9 phần trăm

D. 0 phần mười, 0 phần trăm, 9 phần nghìn

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 0,7 = 7% b. 0,7 = 70%

c. 0,234 = 234% d. 0,234 = 23,4%

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Viết số đo dưới dạng số thập phân:

a. phút = 45 giây

b. phút = 0,75 giây

c. m = 0,8 dm

d. m = 0,8m

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. Số liền trước của ......... là 890

b. Số liền sau của ......... là 890

c. Số lẻ liền trước của ......... là 789

d. Số lẻ liền sau của ......... là 789

e. Số chẵn liền trước của ......... là 680

g. Số chẵn liền sau của ......... là 680

7. a. Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: ; $\frac{5}{6}$; $\frac{3}{4}$

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

b. Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé: ; $\frac{20}{24}$; $\frac{16}{20}$

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

8. Rút gọn phân số: ; $\frac{18}{45}$; $\frac{36}{54}$

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

9. Viết ba số thập phân ở giữa 0,01 và 0,02.

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021