Phiếu bài tập tuần 7 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 7 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 7. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối phân số ( hoặc hỗn số ) với số thập phân bằng nó :

Phiếu bài tập tuần 7 toán 5 tập một (Đề B)

2. Đúng ghi Đ; sai ghi S

a) 3 m 5 dm = 3,5 dm b) 3 m 5dm = 3,5 m

c) 7 m 18 cm = 71,8 m d) 7 m 18 cm = 7,18 m

e) 5 m 9 cm = 5,9 m g) 5 m 9 cm = 5,09 m

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Viết thành phân số thập phân : 0,003 = ?

A. B. $\frac{3}{100}$

C. D. $\frac{3}{10000}$

b) Viết thành phân số thập phân : 2,008 = ?

A. B. $\frac{208}{100}$

C. D. $\frac{2008}{1000}$

4. Đúng ghi Đ. Sai ghi S :

Chuyển phân số thành hỗn số :

a) = $1\frac{5}{100}$

b) = $10\frac{5}{10}$

5. Đúng ghi Đ. Sai ghi S :

Số 20,08 có phần thập phân là :

a) 8 b) 08

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Tính rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân :

a)

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

b)

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

2. Viết đáp số dưới dạng số thập phân

Một hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Viết đáp số dưới dạng số thập phân

Có hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước. Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất chảy sau 4 giờ đầy bể; vòi thứ hai chảy 6 giờ đầy bể. Hỏi cả hai vòi cùng chảy sau mấy giờ thì đầy bể ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021