Đáp án phiếu bài tập tuần 21 đề A toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. - Bạn An vẽ (S) - Bạn Bình vẽ (Đ)

2. Trong 4 hình, hình có diện tích lớn nhất là: C. Hình vuông

3.

a. Diện tích hình tròn bằng diện tích hình vuông (S)

b. Diện tích hình tròn lớn hơn diện tích hình vuông (S)

c. Diện tích hình tròn bé hơn diện tích hình vuông (Đ)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

4. Cách 1:

Diện tích mảnh đất là: 18 x 14 = 252 ()

Chiều dài miếng đất làm nhà là: 18 x = 12 (m)

Chiều rộng miếng đất làm nhà là: 14 x = 7 (m)

Diện tích miếng đất làm nhà là: 12 x 7 = 84 ()

Diện tích đất còn lại là: 252 - 84 = 168 ()

Cách 2:

Diện tích đất làm nhà là: (18 x ) x (14 x $\frac{1}{2}$) = 84 ($m^{2}$)

Diện tích đất còn lại là: 18 x 14 - 84 = 168 ()

5. Do EBCD là hình bình hành nên EB = DC = 27 (m)

Diện tích hình tam giác vuông ABE: 27 x 18 : 2 = 243 ()

Diện tích hình bình hành EBCD: 27 x 21 = 567 ()

Diện tích mảnh đất là: 243 + 567 = 810 ()

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021