Đáp án phiếu bài tập tuần 2 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

2. a) S b) Đ c) S d) Đ

3. a) S b) Đ c) Đ d) S e) S g) Đ

4. a) Đ b) S c) S d) Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. a) = $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

= $\frac{5}{6}$

= $\frac{1}{6} + \frac{5}{6}$

= $1$

b) = $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$

= $\frac{1}{6}$

= $\frac{1}{6} - \frac{1}{8}$

= $\frac{1}{24}$

c) = $\frac{2}{3}$ x $\frac{3}{4}$

= $\frac{1}{2}$

= $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

= $\frac{1}{4}$

d) = $\frac{3}{4} : \frac{9}{8}$

= $\frac{2}{3}$

= $\frac{2}{3} : \frac{2}{3}$

= $1$

2. đáp số : 10 kg gạo

Các bước giải :

Tìm lượng gạo bán được trong lần đầu : = $30$ (kg)

Tìm lượng gạo bán được trong lần thứ hai : = $35$ (kg)

Tìm lượng gạo bán được trong lần thứ ba : = $10$ (kg)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021