Đáp án phiếu bài tập tuần 10 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

2.

3. D. 382,95

4. C. 4,05 m

5. Nối

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1.

a) 12,37 + 21,46 + 58,54 + 45,63

= (12,37 + 45,63) + (21,46 + 58,54)

= 58 +80

= 138

b) 20,08 + 40,41 + 30,02 + 50,59

= (20,08 + 30,02) + (40,41 + 50,59)

= 50,1 + 91

= 141,1

2. Các bước giải

- Tìm số dầu lúc đầu ở thùng nhỏ:

19,5 + 3,75 = 23,25 (l)

- Tìm số dầu ở thùng to:

23,25 + 4,5 = 27,75 (l)

- Tìm số dầu ở cả hai thùng dầu lúc đầu:

27,75 + 23,25 = 51 (l)

3. Các bước giải

a) Các số đo là:

3,45 ; 3,54 ; 4,35 ; 4,53 ; 5,34 ; 5,43

b) Tổng các số đo là:

3,45 + 3,54 + 4,35 + 4,53 + 5,34 + 5,43

= (3,45 + 5,43) + (3,54 + 5,34) + (4,35 + 4,53)

= 8,88 + 8,88 + 8,88

= 26,64

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021