Phiếu bài tập tuần 2 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 2 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 1. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ ; sai ghi S

a)

=

=

=

b)

=

=

=

c)

=

=

=

d)

=

=

=

2. Đúng ghi Đ ; sai ghi S

a) = $1$

b) = $\frac{5}{12}$

c) = $\frac{7}{9}-\frac{2}{9}\times \frac{3}{1}$ = $\frac{7}{9}-\frac{6}{9}$ = $\frac{1}{9}$

d) = $\frac{5}{9} :\frac{3}{1}$ = $\frac{5}{9}\times \frac{3}{1}$ = $\frac{5}{3}$

e) = $2:1$ = $2$

g) = $2\times \frac{4}{5}\times \frac{4}{5}$ = $\frac{5}{2}\times \frac{5}{4}$ = $\frac{25}{8}$

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH GIẢI

1. a)

=…………………………………………………………………………………..

=…………………………………………………………………………………..

=…………………………………………………………………………………..

b)

=…………………………………………………………………………………..

=…………………………………………………………………………………..

=…………………………………………………………………………………..

c)

=…………………………………………………………………………………..

=…………………………………………………………………………………..

=…………………………………………………………………………………..

d)

=…………………………………………………………………………………..

=…………………………………………………………………………………..

=…………………………………………………………………………………..

2. Có hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước. Nếu vòi thứ nhất chảy riêng thì sau 3 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy riêng thì sau 4 giờ sẽ đầy bể. Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì bao lâu sẽ đầy bể ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021