Phiếu bài tập tuần 32 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 32, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 30. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 0,2 : 5 = 0,4 b. 0,2 : 5 = 0,04

c. 2 : 3 = 2,3 d. 2 : 3 =

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tìm thương số và số dư trong phép chia 10,23 cho 4,5 (phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số).

A. 10,23 : 4,5 = 2, 27 (dư 15)

B. 10,23 : 4,5 = 2,27 (dư 0,15)

C. 10,23 : 4,5 = 2,27 (dư 0,015)

D. 10,23 : 4,5 = 2,27 (dư 1,5)

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

gấp bao nhiêu lần $\frac{1}{1000}$?

a. 10 lần b. 100 lần

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a.

b.

c.

d.

5. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 1,2 giờ = 120 phút

b. 1,2 giờ = 72 phút

c. giờ = 1 giờ 23 phút

d. giờ = 1 giờ 40 phút

e. 12 giờ 42 phút x 5 = 60 giờ 200 phút

g. 12 giờ 42 phút x 5 = 63 giờ 30 phút

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

7. Tính:

a. 2,25 + 3,75 : 1,5

= ..........................

= ..........................

= ..........................

b. 10 - 4,86 : 1,8

= ..........................

= ..........................

= ..........................

8. Tính:

3 giờ 15 phút + 2,7 giờ : 3

= ..................................

= ..................................

= ..................................

9. Có 3,6kg kẹo chia vào các hộp, mỗi hộp có 150g kẹo. Người ta đã bán đi số hộp kẹo thì còn lại bao nhiêu hộp kẹo?

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

10. Một người đi xe máy từ A lúc 7 giờ 45 phút để đến B. Sau khi đi được 1 giờ 15 phút thì người đó nghỉ giờ rồi đi tiếp 25 phút nữa thì đến B. Hỏi người đó đến B vào lúc mấy giờ?

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021