Phiếu bài tập tuần 30 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 30, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 30. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3m 5cm = .....cm

A. 35 B. 350

C. 305 D. 3050

2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm: 2010kg = ..... tấn ..... kg

A. 20 tấn 10 kg B. 2 tấn 100kg

C. 2 tấn 10kg D. 20 tấn 1 kg

3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

A. 500 = 5ha B. 500 = 50ha

C. 500 = 0,5ha D. 500 = 0,0 5ha

4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (......): 0,05 = ......$dm^{2}$

A. 5 B. 50

C. 500 D. 5000

5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

A. = 2,5 giờ

B. = 2 giờ 50 phút

C. = 2 giờ 12 phút

D. = 2 giờ 20 phút

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. 23 cm = 2,3 m

b. 23 cm = 0,23 m

c. 5kg = 0,5 tạ

d. 5kg = 0,05 tạ

7. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. 25$dm^{2}$ = 2,005

b. 25$dm^{2}$ < 2,005

c. 25$dm^{2}$ > 2,005

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

8. Viết số đo dưới dạng phân số tối giản

a. Có tên đơn vị là ki-lô-mét

500m = .............

600m = ..............

40m = ..............

b. Có tên đơn vị là tấn

204kg = ..............

35kg = ..............

8kg = ...............

9. Viết số đo dưới dạng số thập phân:

a. Có tên đơn vị là héc-ta:

2010 = .....................

350 =........................

80 = .......................

b. Có tên đơn vị là mét khối

46 = .......................

750 = .......................

90 = ........................

10. Dưới đây là bảng thống kê số gạo bán được của một cửa hàng trong 4 tuần lễ (ngày nào cũng bán gạo)

Lượng gạo đã bán

Tuấn 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4
7 tạ 50kg1 tấn 50kg7,5 tạ0,95 tấn

a. Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

b. Trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021