Đáp án phiếu bài tập tuần 30 đề A toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. 3m 5cm = 305 cm => Đáp án đúng: C. 305cm

2. 2010kg = 2 tấn 10kg => Đáp án đúng: C. 2 tấn 10kg

3. Đáp án đúng là: D. 500 = 0,0 5ha

4. 0,05 = 50 $dm^{3}$ => Đáp án đúng B. 50

5. Câu trả lời đúng là: C. = 2 giờ 12 phút

6. Chọn đúng hoặc sai:

a. 23 cm = 2,3 m (S)

b. 23 cm = 0,23 m (Đ)

c. 5kg = 0,5 tạ (S)

d. 5kg = 0,05 tạ (Đ)

7. Chọn đúng hoặc sai:

a. 25$dm^{2}$ = 2,005 (S)

b. 25$dm^{2}$ < 2,005 (S)

c. 25$dm^{2}$ > 2,005 (Đ)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

8.

a. a. Có tên đơn vị là ki-lô-mét

b. Có tên đơn vị là tấn

tấn = $\frac{51}{250}$ tấn

tấn = $\frac{7}{200}$ tấn

tấn = $\frac{1}{125}$ tấn

9.

a. Có tên đơn vị là héc-ta:

b. Có tên đơn vị là mét khối

10. Đổi: 7 tạ 50kg = 750 kg; 1 tấn 50kg = 1050kg

7,5 tạ = 750kg ; 0,95 tấn = 950kg

a. Trung bình mỗi tuần bán được số kg gạo là:

(750 + 1050 + 750 + 950) : 4 = 875 (kg)

b. Trung bình mỗi ngày bán được số kg gạo là:

875 : 7 = 125 (kg)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021