Đáp án phiếu bài tập tuần 30 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

2. Đổi 1 tấn = 1000 kg

Vậy có số túi gạo là: 1000 : 5 = 200 (túi)

Đáp án đúng là: B. 200 túi

3. Đổi: 20 = 20 000 $dm^{3}$

Vậy 20 gấp 4$dm^{3}$ số lần là: 20 000 : 4 = 5000 (lần)

Đáp án đúng là: D. 5000 lần

4. 75 : 3 =

Đáp án đúng là: C.

5.

* 123 phút = 2 giờ 3 phút

a. 1 giờ 23 phút (S) b. 2 giờ 3 phút (Đ)

* giờ = 3 giờ 52 phút

c. 3 giờ 52 phút (Đ) b. 3 giờ 13 phút (S)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6.

a. Có tên đơn vị là mét vuông

b. Có tên đơn vị là mét khối

7.

a. Có tên đơn vị là tạ

0,05 tấn = 0,5 tạ

0,2 kg = 0,002 tạ

b. Có tên đơn vị là tấn

0,035 tạ = 0,0035 tấn

2 tạ 7kg = 0,207 tấn

8.

a. giờ = 1 giờ 48 phút

b. 1,25 giờ = 1 giờ 15 phút

9. Bài giải:

Đổi: 1,5 = 1500$cm^{3}$

1 kim loại cân nặng số kg là: 11,7 : 1500 = 0,0078 (kg)

900 kim loại đó cân nặng số kg là: 0,0078 x 900 = 9,02 (kg)

Đáp số: 9,02 kg

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021