Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 9 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 9. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ , sai ghi S:

a) 7 m 8 dm = 7,8 dm Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề A)

b) 7 m 8 dm = 7,8 m Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề A)

c) 2 m 5 cm = 2,5 m Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề A)

d) 2 m 5 cm = 2,05 m Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề A)

e) 65 mm = 6,5 dm Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề A)

g) 65 mm = 0,65 dm Phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề A)

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Điền số vào chỗ chấm : 3 km 5 m = ……..km

A. 3,5 B. 3,05 C. 3,005 D. 3,050

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) 135 kg = 1,35 tạ

b) 135 kg = 13,5 tạ

c) 240 kg = 2,4 tấn

d) 240 kg = 0,24 tấn

4. Nối hai số đo khối lượng bằng nhau :

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Điền số vào chỗ chấm: 2345 = ……ha

A. 2,345 B. 23,45 C. 0,2345 D. 0,02345

6. Nối hai số đo diện tích bằng nhau :

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Một ô tô trung bình mỗi phút đi được 900 m. Hỏi

a) Mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Ô tô đi 22 km 500 m hết bao nhiêu phút ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Mỗi bao gạo cân nặng 50 kg; mỗi bao ngô cân nặng 40 kg. Một ô tô chở 20 bao gạo và 25 bao ngô. Hỏi xe đó chở bao nhiêu tấn gạo và ngô ?

Bài giải

..……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem