Phiếu bài tập tuần 22 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 22, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 22. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Các hình nào dưới đây là hình hộp chữ nhật?

A. Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4

B. Hình 1, hình 4, hình 6, hình 7

C. Hình 1, hình 3, hình 4, hình 6

D. Hình 1, hình 4, hình 5, hình 7

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một hình hộp có các kích thước 2cm, 3cm, 4cm. Hình hộp này được đặt trên mặt bàn theo ba vị trí khác nhau (xem hình vẽ). Hỏi diện tích toàn phần của hình hộp tính theo ba vị trí đo bằng nhau hay không bằng nhau?

a. Diện tích toàn phần bằng nhau

b. Diện tích toàn phần không bằng nhau

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

3. Viết số đo thích hợp vào ô trống

Hình hộp chữ nhật(1)(2)(3)
Chiều dài16 cm2,8 dm
Chiều rộng14 cm2,4 dm
Chiều cao15 cm1,5 dm
Chu vi mặt đáy
Diện tích mặt đáy
Diện tích xung quanh
Diện tích toàn phần

4. Nhóm thợ làm một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 5dm. Hỏi diện tích tôn dùng làm thùng là bao nhiêu đề-xi-mét-vuông (không kể mép hàn)?

Bài giải

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

...................................................................................

5. Tính diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng $\frac{2}{3}$m và chiều cao $\frac{1}{4}$m.

Bài giải

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 67 lượt xem