Phiếu bài tập tuần 16 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 16 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 16. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối (theo mẫu)

2. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

a) = 48 % Phiếu bài tập tuần 16 toán 5 tập một (Đề A) b) = $\frac{16}{100}$ = 16 % Phiếu bài tập tuần 16 toán 5 tập một (Đề A)

c) = $\frac{60}{100}$ = 60 % Phiếu bài tập tuần 16 toán 5 tập một (Đề A) d) = $\frac{60}{100}$ = 6 % Phiếu bài tập tuần 16 toán 5 tập một (Đề A)

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Viết thành phần tỉ số phần trăm : 0,1234

A. 1234% B. 1,234% C. 12,34% D. 123,4%

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Viết thành phần tỉ số phần trăm : 3,057

A. 3057% B. 3,057% C. 30,57% D. 305,7%

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 35% + 18% = 53 Phiếu bài tập tuần 16 toán 5 tập một (Đề A)

b) 13,5% 3 = 40,5 Phiếu bài tập tuần 16 toán 5 tập một (Đề A)

c) 35% + 18% = 53% Phiếu bài tập tuần 16 toán 5 tập một (Đề A)

d) 13,5% 3 = 40,5% Phiếu bài tập tuần 16 toán 5 tập một (Đề A)

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Một đàn gà có 1000 con, trong đó có 375 con gà trống. Tìm tỉ số phần trăm của :

a) Số gà trống so với cả đàn gà.

b) Số gà mái so với cả đàn gà.

c) Số gà trống so với số gà mái.

Bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Một người bỏ ra 84 000 đồng tiền vốn mua hoa quả. Sau khi bán hết số hoa quả, người đó thu được số tiền là 105 000 đồng. Hỏi :

a) Tiền bán hoa quả bằng bao nhiêu phần tram tiền vốn ?

b) Người đó lãi bao nhiêu phần trăm ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem