Đáp án phiếu bài tập tuần 16 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGIỆM

1. Nối:

Đáp án phiếu bài tập tuần 16 toán 5 tập một (Đề A)

2. a) S b) Đ c) Đ d) S

3. C. 12,34%

4. D. 305,7%

5. a) S b) S c) Đ d) Đ

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Các bước giải

a) 375 : 1000 = 0,375

0,375 = 37,5%

b) 1000 – 375 = 625

625 : 1000 = 0,625

0,625 = 62,5%

c) 375 : 325 = 0,6

0,6 = 60 %

2. Các bước giải

a) Tỉ số phần trăm của số tiền bán và số tiền vốn là :

105000 : 84000 = 1,25

1,25 = 125%

b) Coi số tiền vốn là 100% thì người đó đã lãi là :

125% - 100% = 25%.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021