Phiếu bài tập tuần 21 toán 5 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 21, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 21. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Khi thống kê số học sinh trong tỉnh A về mức độ học tập, người ta nêu số liệu và vẽ biểu đồ như hình bên. Số liệu và biểu đồ đó đúng hay sai?

A. Số liệu và biểu đồ đó đều đúng

B. Số liệu đúng, biểu đồ sai

C. Số liệu sai, biểu đồ đúng

D. Số liệu và biểu đồ đều sai

Phiếu bài tập tuần 21 toán 5 tập hai (Đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Hình chữ nhật ABCD có diện tích 102. Hình chữ nhật MNPQ có chiều dài gấp đôi chiều dài hình chữ nhật ABCD và chiều rộng gấp ba lần chiều rộng hình ABCD. Tính diện tích hình chữ nhật MNPQ.

A. 204 B. 306

C. 510 D. 612

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Hình tròn thứ nhất có bán kính gấp đôi bán kính hình tròn thứ hai

Tìm tỉ số phần trăm của diện tích hình tròn thứ hai và hình tròn thứ nhất.

a. 50% Phiếu bài tập tuần 21 toán 5 tập hai (Đề B) b. 25% Phiếu bài tập tuần 21 toán 5 tập hai (Đề B)

4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 10cm, chiều rộng bằng 5cm. Trên cạnh AB lấy hai điểm M và N sao cho MN= AB. Tìm tỉ số diện tích của hình thang MNCD và hình chữ nhật ABCD.

A. B. $\frac{2}{3}$

C. D. $\frac{4}{5}$

Phiếu bài tập tuần 21 toán 5 tập hai (Đề B)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

5. Tính diện tích khu đất (xem hình dưới đây) gồm hình tam giác vuông ABC và hình thang vuông ACDE với các kích thước ghi trên hình đó.

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Phiếu bài tập tuần 21 toán 5 tập hai (Đề B)

6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 560m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta trồng lúa trung bình 100$m^{2}$ thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ thóc?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021