Đáp án phiếu bài tập tuần 4 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

2. C) 5160m

3. Bạn An làm : S

Bạn Bình làm : S

Bạn Căn làm : Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Đáp số : thùng thứ nhất : 37l, thùng thứ 2 : 43l

Các bước giải :

Nhận xét : sau khi đổ 5l dầu vào thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì tổng lượng dầu ở hai thùng vẫn 80l

Tìm lượng dầu ở thùng thứ nhất lúc sau : 80 : (3 + 2) x 2 = 32 ()

Tìm lượng dầu ở thùng thứ nhất lúc đầu: 32 + 5 = 37 ()

Tìm lượng dầu ở thùng thứ hai lúc đầu : 80 - 37 = 43 ()

2. Đáp số : 6 ngày

Các bước giải

Tìm số sản phẩm mà 5 người làm được trong 1 ngày

120 : 8 = 15 (sản phẩm)

Tìm số sản phẩm mà 1 người làm được trong 1 ngày

15 : 5 = 3 (sản phẩm)

Tìm số sản phẩm mà 7 người làm được trong 1 ngày

3 x 7 = 21 (sản phẩm)

Tìm số ngày để 7 người đó làm được 126 sản phẩm

126 : 21 = 6 (ngày)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021