Phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 15 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 15. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 207 : 4,5 < (207 x 10) : (4,5 x 10) Phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề A)

b) 207 : 4,5 = (207 x 10) : (4,5 x 10) Phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề A)

c) 207 : 4,5 > (207 x 10) : (4,5 x 10) Phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề A)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 13,5 : 1,08 > 1350 : 108 Phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề A)

b) 13,5 : 1,08 = 1350 : 108 Phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề A)

c) 13,5 : 1,08 < 1350 : 108 Phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề A)

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A. 24 : 3,5 = 6,85 (dư 25)

C. 24 : 3,5 = 6,85 (dư 0,25)

B. 24 : 3,5 = 6,85 (dư 2,5)

D. 24 : 3,5 = 6,85 (dư 0,025)

4. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 234 : 0,5 > 234 x 2 Phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề A)

b) 234 : 0,5 < 234 x 2 Phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề A)

c) 234 : 0,5 = 234 x 2 Phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề A)

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 123 : 2,5 + 45 : 2,5

= ……………………………..

= ……………………………..

= ……………………………..

b) 37,5 : 1,2 – 27,15 : 1,2

= ……………………………..

= ……………………………..

= ……………………………..

2. Thùng thứ nhất có 20 kg kẹo, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất là 0,5 kg kẹo. Người ta đem toàn bộ số kẹo này đóng vào các hộp, mỗi hộp chứa 0,75 kg kẹo. Hỏi có bao nhiêu hộp kẹo đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Biết 0,75 sữa cân nặng 0,78kg. Hỏi có bao nhiêu lít sữa nếu lượng sữa cân nặng 26kg?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 44 lượt xem