Phiếu bài tập tuần 10 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 10 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 10. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ ; sai ghi S:

a) 36,7 + 8,35 = 120,2

b) 36,7 + 8,35 = 45,05

c) 40 + 12,35 = 52,35

d) 12,35 + 40 = 12,75

2. Nối mỗi cặp số với tổng của các cặp số đó


Phiếu bài tập tuần 10 toán 5 tập một (Đề B)

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

345 + 34,5 + 3,45 = ?

A. 1035

B. 724,5

C. 72,45

D. 382,95

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3,57m + 4,8dm = ?

A. 8,37m

B. 8,37dm

C. 4,05m

D. 4,05dm

5. Nối tổng với kết quả đúng:

Phiếu bài tập tuần 10 toán 5 tập một (Đề B)

Phần II: TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 12,37 + 21,46 + 58,54 + 45,63

=…………………………………

=…………………………………

=…………………………………

b) 20,08 + 40,41 + 30,02 + 50,59

=…………………………………

=…………………………………

=…………………………………

2. Có hai thùng chứa dầu, thùng nhỏ ít hơn thùng to là 4,5 dầu. Sau khi lấy 3,75 dầu từ thùng nhoe thì thùng này còn lại 19,5 dầu. Hỏi lúc đầu cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu.

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Cho các chữ số 3; 4; 5.

a) Hãy viết các số thập phân gồm ba chữ số khác nhau đó, phần thập phân của các số đều có hai chữ số

b) Tính tổng các số vừa viết được (tính bằng cách thuận tiện nhất).

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021