Đáp án phiếu bài tập tuần 32 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1.

a. 1 : 2,5 = 4 (S) b. 1 : 2,5 = 0,4 (Đ)

c. 1 : 0,4 = 2,5 (Đ) d. 1 : 0,4 = 25 (S)

2.

a. Khi chia một số thập phân cho 1% thì chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số (S)

b. Khi chia một số thập phân cho 1% thì chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số (Đ)

3.

a. 1,5 : 2,4 = 1,5 x 10 : 2,4 x 10 (S)

b. 1,5 : 2,4 = (1,5 x 10) : (2,4 x 10) (Đ)

4.

a. 1,8 : 0,25 < 1,8 x 4 (S)

b. 1,8 : 0,25 = 1,8 x 4 (Đ)

c. 1,8 : 0,25 > 1,8 x 4 (S)

5.

a. 2,3 giờ + 2 giờ 3 phút = 4 giờ 6 phút (S)

b. 2,3 giờ + 2 giờ 3 phút = 4 giờ 21 phút (Đ)

6.

a. 15 + 12 = 27% (diện tích) (S)

b. 15% + 12 = 27% (diện tích) (S)

c. 15% + 12% = 27% (diện tích) (Đ)

7. 0,1 : 3 + 0,2 : 3 + 0,3 : 3 + 0,4 : 3 + 0,5 : 3

= (0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + 0,5) : 3

= 1,5 : 3 = 0,5

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

8.

a. 1,2 : + 2,3 : = 0,4

(1,2 + 2,3) : = 0,4

3,5 : = 0,4

= 3,5 : 0,4

= 8,75

b. 9 : - 5,43 : = 3,5

(9 - 5,43) : = 3,5

3,75 : = 3,5

= 3,75 : 3,5

= 1,02

9. Bài giải:

Để được 800l nước cần số thời gian: 9 giờ 10 phút - 8 giờ 30 phút = 40 phút

Một phút chảy được số lít nước là: 800 : 40 = 20 (lít)

Vậy chảy 600l nước cần số thời gian là: 600 : 20 = 30 ( phút)

Đáp số: 30 phút

10. Bài giải:

Một can dầu chứa được số kg dầu là: 34,5 - 2 = 32,5 (kg)

40% dầu trong can chiếm số kg là: 32,5 x = 13 (kg)

Số lượng dầu còn lại trong can là: 32,5 - 13 = 19,5 (kg)

Cân nặng của can dầu khi đã sử dụng 40% là: 19,5 + 2 = 21,5 (kg)

Đáp số: 21,5kg

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021