Đáp án phiếu bài tập tuần 5 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

3. a) S b) Đ c) S d) Đ

4. a) S b) Đ c) Đ d) S

5. a) S b) Đ c) S d) Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Các bước giải :

- Đổi 1 tạ 50 kg = 150 kg

- Sau khi bán đi 25 kg gạo mỗi loại thì còn lại lượng gạo tẻ vẫn nhiều hơn lượng gạo nếp là 150kg.

- Hiệu số phần bằng nhau: 5 - 2 = 3 (phần)

- Lượng gạo nếp còn lại: 150 : 3 x 2 = 100 (kg)

- Lượng gạo nếp lúc đầu: 100 + 25 = 125 (kg)

- Lượng gạo tẻ lúc đầu: 125 + 150 = 275 (kg)

2. Các bước giải

-Tính tổng khối lượng cả ba hộp kẹo: = $\frac{13}{12}$ (kg)

- Tính khối lượng hộp III: = $\frac{1}{4}$ (kg)

- Tính khối lượng hộp I: = $\frac{1}{2}$ (kg)

-Tính khối lượng hộp II: = $\frac{1}{3}$ (kg)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021