Phiếu bài tập tuần 16 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 16 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 16. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối hai số bằng nhau:

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Tìm tỉ số phần trăm của hai số 135 và 400

A. 0,3375% B. 3,375% C. 33,75% D. 337,5%

3. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Theo thống kê năm 2007, số dân ở huyện A cứ 1000 người thì tang thêm 12 người. Hỏi mức tang dân số của huyện A trong năm 2007 là bao nhiêu phần trăm ?

a) 12% b) 1,2%

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Tìm tỉ số phần trăm của 3 dm và 5 dm

A. 0,06% B. 0,6% C. 6% D. 60%

5. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Trung bình cứ xay 1 tạ rưỡi thóc thì thu được 1 tạ 5 kg gạo. Tìm tỉ số phần trăm của lượng gạo thu được và lượng thóc đem xay

a) 45% b) 70%

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Hai bể chứa được 2700 dầu. Nếu chuyển 100 dầu ở bể thứ nhất sang bể thứ hai thì bể thứ hai sẽ nhiều hơn bể thứ nhất là 500 dầu. Hỏi lúc đầu lượng dầu trong bể thứ nhất bằng bao nhiêu phần trăm lượng dầu trong bể thứ 2 ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

2. Trung bình cộng số thóc của hai kho là 225 tấn; kho B nhiều hơn kho A là 300 tấn thóc. Tìm tỉ số phần trăm số tróc của kho A và kho B.

Bài giải

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021