Đáp án phiếu bài tập tuần 26 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1.

2.

a. 21 phút = giờ (S)

b. 21 phút = giờ (Đ)

c. 35 giây = phút (Đ)

d. 35 giây = phút (S)

3. Thực hiện phép tính đổi 0,3 giờ ra giây

a. 0,3 giờ x 3600 = 1080 giây (S)

b. 3600 giây x 0,3 = 1080 giây (Đ)

4.

a. 0,12 giờ : 2 x 3 = 0,12 giờ : 6 = 0,02 giờ (S)

b. 0,12 giờ : 2 x 3 = 0,06 giờ x 3 = 0,18 giờ (Đ)

5. Đáp án đúng: C. 1,3 giờ : 1 giờ 30 phút < 1

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6.

Số đo thời gian12 phút 50 giây7 giờ 25 phút2 ngày rưỡi
Gấp 4 lần51 phút 20 giây29 giờ 40 phút10 ngày
Giảm 5 lần2 phút 34 giây1 giờ 29 phút0,5 ngày

7. 1 giờ 45 phút + 105 phút + 1,75 giờ x 8

= 1,75 giờ + 1,75 giờ + 1,75 giờ x 8

= 1,75 giờ x (1 + 1 + 8)

= 1,75 giờ x 10 = 17, 5 giờ

8. Bài giải:

Thời gian để làm 5 sản phẩm là:

12 giờ - 8 giờ 15 phút = 3 giờ 45 phút

Thời gian để làm một sản phẩm là:

3 giờ 45 phút : 5 = 225 phút : 5 = 45 phút

Thời gian để làm 6 sản phầm là:

45 phút x 6 = 270 phút = 4 giờ 30 phút

Đáp số: 4 giờ 30 phút

9. Bài giải:

Một năm thường có 365 ngày. Mỗi tuần lễ có 7 ngày.

Thực hiện phép tính:

365 : 7 = 52 (dư 1)

=> Vậy một năm thường có 52 tuần lễ và 1 ngày.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021