Phiếu bài tập tuần 19 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 19 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 19. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 3 $cm^{2}$ =…..

A. 2,3

B. 2,03

C. 2,003

D. 2,0003

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 42,3 – 21,5 + 8,5

b) 42,3 – 21,5 + 8,5

= 20,8 + 8,5

= 42,3 - 30

= 29,3 Phiếu bài tập tuần 19 toán 5 tập một (Đề A)

= 12,3 Phiếu bài tập tuần 19 toán 5 tập một (Đề A)

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

95 m + 0,2 km = ?

a) 95,2 km Phiếu bài tập tuần 19 toán 5 tập một (Đề A)

b) 0,295 km Phiếu bài tập tuần 19 toán 5 tập một (Đề A)

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

3,75 m – 3,57 dm = ?

a) 0,18 m Phiếu bài tập tuần 19 toán 5 tập một (Đề A)

b) 3,393 m Phiếu bài tập tuần 19 toán 5 tập một (Đề A)

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tìm :

a) + 3,07 + 1,28 = 7,2

……………………………

……………………………

……………………………

b) 8,5 – 2,7 – = 3,9

……………………………

……………………………

……………………………

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 12,46 + 27,5 + 37,54

=……………………………

=……………………………

=……………………………

b) 42,5 – 17,7 – 12,3

=……………………………

=……………………………

=……………………………

3. Cửa hàng có lượng gạo tẻ nhiều hơn lượng gạo nếp là 36 kg. Sau khi người ta bán được 11,5 kg gạo nếp thì còn lại 20,5 kg gạo nếp. Hỏi lúc đầu cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

4. Một người bán được 63,5 kg bánh và kẹo, trong đó lượng kẹo bán ít hơn lượng bánh là 16,5 kg. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021