Phiếu bài tập tuần 34 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 34, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 34. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một tổ sản xuất ngày đầu làm được 20 sản phẩm, ngày thứ hai làm được 25 sản phẩm và ngày thứ ba làm được 27 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày tổ đó làm được bao nhiêu sản phẩm?

a. 20 + 25 + 27 : 3 = 24 (sản phẩm)

b. (20 + 25 + 27) : 3 = 24 (sản phẩm)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đàn gà có 172 con gà, trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 28 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà trống?

a. 172 - 28 : 2 = 72 (con)

b. (172 - 28) : 2 = 72 (con)

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một người bán dudocj 87,5 kg gạo nếp và gạo tẻ, trong số đó gạo nếp bằng số gạo tẻ. Hỏi người đó được bao nhiêu kg gạo nếp?

a. 12,5kg b. 25kg

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Có 12 người nhận xong một công việc trong 6 ngày. Hỏi nếu chỉ có 8 người thì làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày? (nếu mức làm của mỗi người như nhau)

a. 16 ngày b. 9 ngày

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Mẹ hơn con 24 tuổi, tuổi con bằng tuổi mẹ. Tính tuổi con

a. 8 tuổi b. 6 tuổi

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một khối kim loại có thể tích 16 cân nặng 0,112kg. Hỏi một khối kim loại cùng chất đó có cân nặng 63g thì có thể tích bao nhiêu xăng ti mét khối?

a. 90 b. 9

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

7. Tổng của hai số bằng 8,4. Tìm hai số đó, biết rằng số bé bằng số lớn.

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

8. Một người bán được số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 4,5kg. Trong đó số gạo nếp bằng số gạo tẻ. Hỏi người đó bán được bao nhiêu kg mỗi loại?

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

9. Một bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 75 người ăn trong 12 ngày. Nay có thêm 15 người nữ thì số gạo đó chỉ đủ ăn trong mấy ngày? (mức ăn của mỗi người như nhau).

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021