Phiếu bài tập tuần 3 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 3 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 3. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần I . TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

Viết thành hỗn số :

a) 2 m 3 cm = m

b) 2 m 3 cm = m

c) 3 km 75 m = km

d) 3 km 75 m = km

2. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

a)

b)

c)

d)

3. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

a) m < $10\frac{2}{3}$ dm

b) m = $10\frac{2}{3}$ dm

a) m > $10\frac{2}{3}$ dm

4. Nối số tự nhiên với phân số để được hỗn số :

5. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

a) m + $5$ m < $5\frac{6}{7}$ m

b) m + $5$ m = $5\frac{6}{7}$ m

c) m + $5$ m > $5\frac{6}{7}$ m

Phần II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. a)

= ………………………………………………………………

= ………………………………………………………………

= ………………………………………………………………

b)

= ………………………………………………………………

= ………………………………………………………………

= ………………………………………………………………

2. Hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............

3. Có một bao gạo. Từ bao gạo đó người ta lấy ra bao gạo là $1\frac{4}{5}$ kg. Hỏi nếu lấy ra $\frac{4}{5}$ bao gạo đó thì được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021