Phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 12 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 12. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 0,78 x 25 = 1,95

c) 0,015 x 102 = 0,153

b) 0,78 x 25 = 19,5

d) 0,015 x 102 = 1,53

2. Nối câu trả lời với đáp số đúng:

Một người đi bộ trung bình mỗi phút đi được 73,5 m. Hỏi người đó đi được bao nhiêu mét trong thời gian:

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tính: 0,5 m x 12 + 1,4 dm x 25 = ?

A. 41 m

B. 41 dm

C. 9,5 m

D. 9,5 dm

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 0,45 x 800 = 0,45 x 8 x 10 = 36

b) 0,45 x 800 = 0,45 x 8 x 10 = 360

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 1,35 x 200 < 13,5 x 20

b) 1,35 x 200 = 13,5 x 20

c) 1,35 x 200 > 13,5 x 20

PHẦN II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Một hộp kẹo cân nặng 0,25 kg; mỗi hộp bánh cân nặng 0,125 kg. Hỏi 15 hộp bánh và 18 hộp bánh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Một mảnh vải 8m giá 180000 đồng. Người ta cắt 1,4 m để may áo với giá tiền công may áo là 20000 đồng. Hỏi toàn bộ số tiền may chiếc áo đó là bao nhiêu?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Tìm số biết: $1,01 \times \bar{ab}$ = $\bar{2b,a3}$

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021