Phiếu bài tập tuần 18 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 18 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 18. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

So sánh diện tích hình tam DEC với diện tích hình chữ nhật ABCD

a)

b) = $\frac{1}{2} S_{ABCD}$

c)

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Tính tỉ số diện tích hình tam giác ADE với diện tích hình tam giác ABC, biết BD = DE = EC.

A.

B.

C.

D.

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: TÍnh diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 12 cm và 16 cm.

a) 192

b) 96

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Hình tam giác có diện tích 135 , đáy 18 cm. Tính chiều cao của hình tam giác đó. Chiều cao của hình tam giác đó là:

a) = 15 (cm)

b) 135 : 18 = 7,5 (cm)

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Hình tam giác có diện tích 486 , chiều cao 27 cm. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó

a) 486 : 27 = 18 (cm)

b) = 36 (cm)

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Cho hình tam giác có tổng độ dài đáy và chiều cao bằng 42 cm, chiều cao bằng 75% độ dài đáy. Tính diện tích hình đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 18 cm, AD = 12 cm, BM = MC, DN = NC. Tính diện tích hình tam giác AMN.

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021