Đáp án phiếu bài tập tuần 18 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

a) S

b) Đ

c) S

2. B.

a) S

b) Đ

4.

a) Đ

b) S

5.

a) S

b) Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Các bước giải

75% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}

- Tính chiều cao của hình tam giác :

42 : (3+4) x 3 = 18 (cm)

- Tính độ dài đáy của hình tam giác :

42 - 18 = 24 (cm)

- Tính diện tích hình tam giác :

24 x 18 : 2 = 216 ().

2. Các bước giải

-Tính diện tích hình chữ nhật ABCD :

18 x 12 = 216 (cm^{2})

-Tính độ dài BM và MC :

12 : 2 = 6 (cm)

- Tính độ dài DN và NC :

18 : 2 = 9 (cm)

- Tính diện tích hình tam giác ABM :

18 x 6 : 2 = 54 ()

- Tính diện tích hình tam giác MCN :

9 x 6 : 2 = 27 ()

- TÍnh diện tích hình tam giác ADN :

12 x 9 : 2 = 54 (cm^{2})

- Tính diện tích tam giác AMN :

216 - (54 + 27 +54) = 81 (cm^{2}).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021