Đáp án phiếu bài tập tuần 13 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2.

a) S

b) Đ

3. Nối

4.

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

e) S

g) Đ

PHẦN II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tìm

a) x 12,35 + x 12,65 = 875

x (12,35 + 12,65) = 875

x 25 = 875

= 875 : 25

= 35

b) + x 2,7 + x 6,3 = 120

x 1 + x 2,7 + x 6,3 = 120

x (1 + 2,7 + 6,3) = 120

x 10 = 120

= 120 : 10

= 12

2. Các bước giải

- Đổi: 100 g = 0,1 kg

- Tìm khối lượng dầu trong 1 chai dầu:

0,8 x 0,75 = 0,6 (kg)

- Tìm khối lượng 1 chai dầu:

0,6 + 0,1 = 0,7 (kg)

- Tìm khối lượng 120 chai dầu:

0,7 x 120 = 84 (kg)

3. Các bước giải

= $(a + b)$ x 0,5

= $(a + b)$ x 5

a x 10 + b = a x 5 + b x 5

a x 5 = b x 4

Suy ra a = 4; b = 5;

Vậy = 4,5

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021