Trắc nghiệm toán 4 chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 4 chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thực hiện phép tính:

 • A. 15275
 • B. 15273
 • C. 15278
 • D. 15277

Câu 2: Thực hiện phép tính:

 • A. 43862
 • B. 43790
 • C. 44879
 • D. 43788

Câu 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 8 264 + 927 ... 927 + 8 300

 • A. >
 • B. <
 • C. =
 • D. không có dấu nào

Câu 4: Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

 • A. 2999kg
 • B. 3000kg
 • C. 3100kg
 • D. 3200kg

Câu 5: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

 • A. số lớn 6, số bé 2
 • B. số lớn 5, số bé 3
 • C. số lớn 7, số bé 1
 • D. số lớn 8, số bé 0

Câu 6: Cho ba hình chữ nhật ABCD, ABMN, MNCD như hình vẽ. Các cạnh song song với MN là:

 • A. cạnh AB và cạnh CN
 • B. cạnh AD và cạnh CD
 • C. cạnh AD và cạnh BC
 • D. cạnh AB và cạnh DC

Câu 7: Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 325 và 99

 • A. số lớn 212, số bé 113
 • B. số lớn 214, số bé 111
 • C. số lớn 216, số bé 109
 • D. số lớn 218, số bé 107

Câu 8: Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi phân xưởng thứ hai làm được bao nhiêu sản phẩm?

 • A. 640 sản phẩm
 • B. 650 sản phẩm
 • C. 660 sản phẩm
 • D. 670 sản phẩm

Cho hình vẽ và trả lời câu hỏi (9 + 10)

Câu 9: Trong hình MNPQ thì:

 • A. Cặp cạnh MN và QP song song với nhau
 • B. Cặp cạnh MQ và NP song song với nhau
 • C. Cặp cạnh MN và NP song song với nhau
 • D. Cặp cạnh MN và QP không song song với nhau

Câu 10: Trong hình DEGHI thì:

 • A. cặp cạnh DE và EG song song với nhau
 • B. cặp cạnh DI và DE song song với nhau
 • C. cặp cạnh DI và GH song song với nhau
 • D. cặp cạnh DI và GH không song song với nhau

Câu 11: Cho hình vẽ dưới đây, hãy chọn cách vẽ đúng:

 • A. hình A
 • B. hình B
 • C. hình C
 • D. các cách vẽ trên đều sai

Câu 12: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

 • A. Bố 48 tuổi, con 10 tuổi
 • B. Bố 47 tuổi, con 11 tuổi
 • C. Bố 46 tuổi, con 12 tuổi
 • D. Bố 45 tuổi, con 13 tuổi

Câu 13: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

 • A. Lớp 4A: 270 cây, Lớp 4B: 330 cây
 • B. Lớp 4A: 260 cây, Lớp 4B: 335 cây
 • C. Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây
 • D. Lớp 4A: 257 cây, Lớp 4B: 352 cây

Câu 14: Cho hình vuông ABCD có cạnh 3cm. Vẽ tiếp hình vuông BIHC để có hình chữ nhật AIHD. Tính chu vi hình chữ nhật AIHD?

 • A. 16cm
 • B. 18cm
 • C. 20cm
 • D. 22cm

Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (a + 28) + 2 = a + (28 +...)

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 0
Xem đáp án
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021