Trắc nghiệm toán 4 chương 4: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 4 chương 4: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Quan sát hình và chọn đáp án đúng:

 • A. bốn phần sáu, sáu phần mười, năm phần tám
 • B. bốn phần sáu, bảy phần mười, năm phần tám
 • C. bốn phần ba, bảy phần mười, bốn phần tám
 • D. bốn phần năm, bảy phần mười, năm phần tám

Câu 2: Viết phân số dưới dạng thương: = .........

 • A. 42 : 7 = 6
 • B. 42 : 7 = 7
 • C. 42: 7 = 8
 • D. 42 : 7 = 5

Câu 3: Viết số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1: 10 = .........; 8 = ...........; 0 = ............

 • A. ; $\frac{8}{1}$; $\frac{0}{2}$
 • B. ; $\frac{1}{8}$; $\frac{0}{1}$
 • C. ; $\frac{8}{1}$; $\frac{0}{1}$
 • D. ; $\frac{8}{8}$; $\frac{0}{1}$

Câu 4: May 5 áo trẻ em như nhau hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Chọn kết quả đúng để điền vào chỗ chấm:

 • A. 8;
 • B. 8;
 • C. 7;
 • D. 8;

Câu 6: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ chấm:

 • A. 4, 6, 7
 • B. 4, 5, 8
 • C. 4, 6, 8
 • D. 3, 6, 8

Câu 7: Rút gọn phân số: Hãy chọn đáp án đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

 • A. <
 • B. >
 • C. =
 • D. không có dấu nào

Câu 9: Các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 4, tử số khác 0 là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Chọn kết quả đúng để điền vào dấu chấm:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Chọn kết quả đúng để điền vào dấu chấm:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Một trại chăn nuôi gia súc có tấn thức ăn, ngày hôm nay đã sử dụng hết $\frac{4}{5}$ tấn. Hỏi trại còn bao nhiêu tấn thức ăn?

 • A. tấn
 • B. tấn
 • C. tấn
 • D. tấn

Câu 13: Tính diện tích của hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm

 • A. 12cm2
 • B. 14cm2
 • C. 16cm2
 • D. 18cm2

Câu 14: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng $\frac{7}{11}m$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Chia đều 9 lít nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai được chia bao nhiêu lít nước mắm?

 • A. lít
 • B. 3 lít
 • C. lít
 • D. lít
Xem đáp án
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021