Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 80 sgk Lịch sử 9

Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

Bài làm:

Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta. Cụ thể là:

  • Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.
  • Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.
  • Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
  • Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9