Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 178 – sgk lịch sử 9

Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)?

Bài làm:

Bên cạnh gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, chúng ta cũng đã gặp phải những khó khăn, tồn tại về kinh tế - xã hội trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới như:

  • Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp.
  • Một số vấn đề văn hóa, xã hội còn bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết.
  • Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất quan trọng.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021