Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 65 sgk Lịch sử 9

Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?

Bài làm:

Tân Việt Cách mạng đảng ra đời và hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam thanh niên Cách mạng phát triển mạnh, lí luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê Nin có ảnh hưởng lớn, cuốn hút nhiều đảng viên trẻ, tiên tiến đi theo. Vì vậy, nội bộ của Tân Việt ngày càng phân hóa sâu sắc, thành hai khuynh hướng rõ rệt: Khuynh hướng tư sản (cải lương) và khuynh hướng vô sản.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9