Bài 8: Nước Mĩ

 • 1 Đánh giá

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa theo đuổi mưu đồ bá chủ thế giới. Với sự vượt trội về kinh tế , tài chính, khoa học – kĩ thuật, ngày nay nước Mĩ đang giữ vai trò hàng đầu trong nền kinh tế chính trị thế giới và quan hệ quốc tế.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Kiến thức trọng tâm
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Kiến thức trọng tâm

I. Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

 • Những năm 1945 – 1950:
  • Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới
  • Chiếm hơn một nửa sản lượng CN thế giới (56,47%)
  • Chiếm ¾ trữ lượng vàng thế giới.
  • Có lực lượng quân sự mạnh nhất, độc quyền về bom nguyên tử.
  • Nông nghiệp bằng 2 lần sản lượng của Tây Đức, Anh, Pháp, Nhật và Ý cộng lại.
  • 10 ngân hàng lớn nhất thể giới đều là của Mĩ.
 • Những thập niên tiếp theo
  • Đã suy yếu tương đối và không còn giữ ưu thế tuyệt đối như trước.
  • Chênh lệch giàu nghèo trong xã hội

II. Sự phát triển về khoa học kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh.

 • Mĩ là nước khởi đầu cuộc CM khoa học kĩ thuật lần thứ hai.
 • Thành tựu:
  • Sáng chế công cụ sản xuất mới.
  • Cách mạng xanh trong nông nghiệp
  • Cách mạng giao thông và thông tin liên lạc, chinh phục vũ trụ
  • Sản xuất các loại tên lửa hiện đại…

=> Nền kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần tăng lên nhanh chóng.

III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh.

 • Đối nội:
  • Ban hành các đạo luật phản động nhằm chống lại Đảng cộng sản phong trào công nhân, dân chủ trong nước, phân biệt chủng tộc.
  • Các phong trào đấu tranh của nhân dân lên mạng như phong trào của người da đen 1963, chống chiến tranh Việt Nam năm 1969 – 1972.
 • Đối ngoại:
  • Đề ra”chiến lược toàn cầu” chống phá các nước XHCN, đẩy lùi phong trao giải phóng dân tộc, đàn áp phong trào công nhân, dân chủ.
  • Tiến hành “viện trợ” các nước.
  • Chạy đua vũ trang, lập các khối quân sự, gây chiến tranh xâm lược.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Những nguyên nhân nào làm cho địa vị kinh tế của Mĩ bị suy giảm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của khoa học – kĩ thuật của Mĩ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỔI BÀI HỌC

Câu 1: Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 8: Nước Mĩ


 • 139 lượt xem