Giải bài 31 lịch sử 9: Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng xuân 1975

 • 1 Đánh giá

Sau đại thắng xuân 1975, cả nước đi lên CNXH nhưng hậu quả 21 năm chiến tranh để lại rất nặng nề sau cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, nhân dân 2 miền Nam - Bắc ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá hoàn thành thống nhất đất nước. Và để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đến với bài “Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng xuân 1975” lịch sử 9.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Tình hình 2 miền Bắc - Nam sau đại thắng mùa xuân 1975.

Khó khăn

Thuận lợi

Miền Bắc

Hậu quả chiến tranh nặng nề.Nhiều làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá,50 vạn ha đất bị bỏ hoang,1 triệu ha rừng bị chất độc và bom đạn.Hàng triệu người thất nghiệp…

Từ 1954 đến 1975 ,CM XHCN miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.

Miền Nam

Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng TBCN, nhưng vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, mất cân đối, lệ thuộc bên ngoài. Nhiều tệ nạn xã hội còn tồn tại. Vô số bom mìn còn vùi lấp trên các cánh đồng, ruộng vườn, nơi cư trú của nhân dân. Đội ngũ thất nghiệp có tới hàng triệu người. Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân cư.

Miền Nam hoàn toàn giải phóng.Chế độ thực dân mới và chính quyền Sài gòn hoàn toàn sụp đỗ. Kinh tế miền Nam trong một chừng mực nhất định đã có sự phát triển theo hướng chủ nghĩa xã hội.

=> Như vậy, sau chiến tranh, hai miền Nam Bắc đều phải khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế để đi lên chủ nghĩa xã hội, mở ra kỉ nguyên mới: độc lập – tự do – chủ nghĩa xã hội.

II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa ở 2 miền đất nước.

Hai nhiệm vụ này tiến hành đồng thời và phối hợp với nhau ở từng miền

1. Miền Bắc

 • Thành tựu đạt được:
  • Đến giữa 1976, MB mới căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.
  • Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước cuối năm 1975, đầu 1976, MB có những tiến bộ đáng kể về nông nghiệp, công nghiệp.
  • MB còn làm tròn nghĩa vụ của căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế với Lào và Căm-pu-chia.

2. Miền Nam:

 • Thành tựu đạt được:
  • Công việc tiếp quản vùng giải phóng đạt kết quả tốt, chính quyền cách mạng được thành lập.
  • Chính quyền cách mạng tịch thu tài sản và ruộng đất của bọn phản động, quốc hữu hoá ngân hàng... Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp. Các cơ sở SX công nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đều trở lại hoạt động.
  • Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được tiến hành khẩn trương.

III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

 • Được tiến hành qua các bước sau:
  • Từ 15 đến 21/11/1975 Hội nghị Hiệp thương đã nhất trí hoàn toàn việc thống nhất hai miền trong một Nhà nước chung.
  • 25/4/1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc Hội chung được tiến hành trong cả nước .
  • 24/6 đến 3/7/1976, Quốc hội khóa VI của nước VN thống nhất họp kì họp đầu tiên quyết định nhiều vấn đề quan trọng : Đổi tên nước, quyết định quốc kì, quốc ca, thủ đô, thành phố HCM...
 • Ý nghĩa:
  • Với kết quả của Quốc Hội khoá VI, công cuộc thống nhất đât nước về mặt nhà nước đã hoàn chỉnh.
  • Tạo những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH và những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước khác.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 166 – sgk lịch sử 9

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam – Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 167 – sgk lịch sử 9

Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau chiến tranh chống Mĩ thắng lợi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 169 – sgk lịch sử 9

Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng xuân 1975


 • 17 lượt xem