Bài 6: Các nước Châu Phi

 • 1 Đánh giá

Từ sau thế kỉ XX, các nước châu Phi đã dành được độc lập. Bên cạnh những thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn học xã hội, các nước châu Phi còn đang gặp nhiều khó khăn phức tạp cũng như thách thức trên con đường phát triển của mình. Cụ thể, mởi các bạn cùng đến với bài học “các nước châu Phi” để nắm rõ hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Kiến thức trọng tâm
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Kiến thức trọng tâm

I. Tình hình chung

 • Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào đòi độc lập, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi diễn ra sôi nổi được gọi là “Lục địa mới trổi dậy “ và sớm nhất ở Bắc Phi như:
  • Ai Cập:binh biến (7-1952) , dẫn đến thành lập Cộng Hòa Ai Cập (18-6-1953).
  • An giê ri 1954-1962
  • 1960 Năm Châu Phi có 17 nước độc lập làm tan rã hệ thống thuộc địa của đế quốc .
  • 1975 hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha tan rã , các nước độc lập như Ăng- gô -la, Mô dăm bích , Ghi nê Bít xao .
  • Thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc A –pac- thai ở Nam Phi 1993.
 • Sau khi giành độc lập xây dựng và phát triển đất nước , thu nhiều thành tựu nhưng vẫn đói nghèo , lạc hậu .
 • Từ những năm 80 của thế kỷ XX ChâuPhi gặp khó khăn: sự đe dọa của chủ nghĩa thực dân mới , xung đột, nội chiến, đói nghèo, bệnh tật , nợ nước ngoài và bùng nổ dân số .

II. Cộng hòa Nam Phi:

 • DT: 1,2 triệu km2
 • DS: 43,6 triệu người (2002) trong đó:
  • Có 75.2% người da đen
  • Có 13,6% người da trắng
  • Có 11,2% người da màu
 • 1961, nước Cộng hòa Nam Phi được thành lập
 • Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc:
 • Tổ chức lãnh đạo: Đại hội dân tộc Phi (ANC)

*Kết quả và ý nghĩa:

 • Lãnh đạo Nen sơn Men đê la được trả tự do và là tổng thống người da đen đầu tiên .
 • ANC và Đảng Cộng sản Nam Phi được hoạt động hợp pháp
 • Xóa bỏ tòan bộ chế độ phân biệt chủng tộc .
 • Hiện nay phát triển kinh tế với chiến lược kinh tế vĩ mô (6-1996) ,tăng trưởng , việc làm và phân phối lại .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Hiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong cuộc sống phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Công Hòa Nam Phi đã đạt được thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 6: Các nước châu Phi


 • 10 lượt xem