Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 175 – sgk lịch sử 9

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

Bài làm:

 • Trong nước:
  • Sau hơn một thập niên thực hiện hai kế hoạch 5 năm (1976 – 1985), bên cạnh những thành tựu và tiến bộ trên các lĩnh vực đời sống xã hội đạt được là rất đáng kể, cách mạng Việt Nam gặp không ít khó khăn, yếu kém.
  • Những khó khăn này càng lớn đã đưa đất nước ta lâm vào khủng hoảng về kinh tế, xã hội. Nguyên nhân cơ bản là sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và chủ trương thực hiện.
 • Thế giới:
  • Tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật làm thay đổi tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước.
  • Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa khác lâm vào khủng hoảng toàn diện và ngày càng trầm trọng.
  • Để khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đẩy mạnh cách mạng tiến lên, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9