Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám được thể hiện ở những điểm nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 95 sgk lịch sử 9

Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám được thể hiện ở những điểm nào?

Bài làm:

Thời cơ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa điều kiện khách quan va chủ quan. Nó không tồn tại mãi mãi mà nó chỉ có trong một thời gian nhất định. Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám tồn tại từ khi Chính phủ Nhật đầu hàng quân Đồng minh, trở nên rệu rã đển khi quân Đồng minh kéo vào. Nhận thức được tầm quan trọng đó Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã xác định thời cơ trong Cách mạng tháng Tám là thời cơ ngàn năm có một, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn kêu gọi rằng thời cơ cách mạng đã đến dù cho phải hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng nhất định giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngay khi nghe được tin chính phủ Nhật Bản đầu hàng. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào ( Tuyên Quang) từ ngày 14 đến 15-8-1945, đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh tiến vào. Tiếp theo, đại hội quốc dân được tiến hành ở Tân Trào vào ngày 16-8. Đại hội quyết định lập Uỷ ban dân tôc giải phóng Việt Nam (tức chính phủ lâm thời).

Chiều ngày 16 -8, theo lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, một đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy xuất phát từ Tân Trào tiến về bao vây tấn công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên, mở đường về Hà Nội. Nhân dân Hà Nội giành được chính quyền trong ngày 19-8. Chỉ trong vòng 15 ngày nhân dân trong cả nước đã giành được chính quyền. Cuộc tổng khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi.

Ngay sau đó, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân và thế giới rằng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Như vậy, sự lãnh đạo tài tình, kịp thời và sáng suốt Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ở khả năng xác định thời cơ và hành động. Từ đó, lãnh đạo nhân dân giành lại được nền độc lập, tự do. Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc.

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9