Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 -1975)?

 • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 165 – sgk lịch sử 9

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 -1975)?

Bài làm:

Ý nghĩa lịch sử:

 • Đối với dân tộc:
  • Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc.
  • Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta.
  • Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.
  • Mở ra kỉ nguyên độc lập thống nhất, đi lên CNXH.
 • Đối với quốc tế:
  • Tác động đến nội tình nước Mĩ và thế giới.
  • Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.
  • Nguyên nhân thắng lợi

Nguyên nhân thắng lợi:

 • Chủ quan:
  • Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo.
  • Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.
  • Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.
 • Khách quan:
  • Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương.
  • Sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ thế giới: Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021