Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 68 sgk Lịch sử 9

Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam?

Bài làm:

Cuối năm 1928, đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ mà đặc biệt là phong trào công nông phát triển mạnh mẽ, theo con đường vô sản.

Tình hình đó đòi hỏi phải thành lập một Đảng Cộng sản để tổ chức và lãnh đạo phong trào. Truy nhiên, do nhận thức khác nhau trong chủ trương thành lập Đảng Cộng sản nên những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì đã thành lập Đông Dương Cộng sản đảng (17/6/1929). Đông Dương Cộng sản đảng ra đời áp đứng yêu cầu của cách mạng nên được quần chúng nhiệt liệt ủng hộ và tin theo. Trước tình hình đó, các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì thành lập An Nam Cộng sản đảng (8/1929).

Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng đã tác động mạnh mẽ đến Tân Việt Cách mạng đảng. Các đảng viên tiên tiến của Tân Việt từ lâu chịu ảnh hưởng của hội Việt Nam Cách mạng thanh niên cũng tách ra thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9/1929).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9