Nhiệm vụ chính của Liên Hợp Quốc là gì? Em hãy nêu những việc làm của Liên Hợp Quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết?

  • 1 Đánh giá

Trang 46 sgk Lịch sử 9

Nhiệm vụ chính của Liên Hợp Quốc là gì? Em hãy nêu những việc làm của Liên Hợp Quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết?

Bài làm:

- Nhiệm vụ của liên hợp quốc gồm:

  • Duy trì hào bình và an ninh thế giới
  • Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của các dân tộc và thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo…

- Những việc làm của Liên Hợp Quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết:

  • Chăm sóc trẻ em, bà mạ mang thai nuôi con nhỏ
  • Tiêm chủng, phòng dịch
  • Đào tạo nguồn nhân lực, các dự án trồng rừng, cải cách hành chính.
  • Giúp đỡ các vùng bị thiên tai, gặp nhiều khó khăn
  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021