Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 71 sgk Lịch sử 9

Nội dung Luận cương chính trị tháng 10 – 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

Bài làm:

Tính chất khách quan Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau khi hoàn thành thì bỏ qua thời kì cơ bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ phong kiến thực hiện cách mạng thổ địa và đánh đổ đế quốc Pháp và làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

Lực lượng cách mạng là công nhân và nông dân

Điều cốt yếu bảo đảm cho sự thắng lợi của cách mạng là phải có một Đảng cộng sản lãnh đạo. Đảng đó là đội tiên phong của giai cấp, có một đường lối chính trị đúng đắn, kỉ luật tập trung, liên hệ mật thiết với quần chúng và sự trưởng thành trong đấu tranh.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9